Xuất khẩu của các nhà sản xuất da thuộc Pakistan tăng - Vật tư da giày Vân Hà

Xuất khẩu da thuộc của Pakistan trong nửa đầu năm tài chính 2017/18 tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước đó.
Kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn này tăng lên 265,059 triệu USD, so với 260,33 triệu USD giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2016/17, số liệu mới nhất được đưa ra bởi Cơ quan Thống kê Pakistan (PBS).
Kim ngạch xuất khẩu may mặc da giảm 2,03% xuống còn 156,1 triệu USD giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2017/18 so với 159,34 triệu USD nửa đầu năm 2016/17.


Kim ngạch xuất khẩu găng tay da trong giai đoạn trên đạt 103,254 triệu USD tăng 9,73% so với 94,1 triệu USD cùng kỳ năm trước đó.
Xuất khẩu da thuộc trong tháng 12/2017 cũng tăng 0,24% so với cùng tháng năm trước đó. Xuất khẩu trong tháng 12/2017 tăng lên 45,5 triệu USD so với 45,4 triệu USD cùng tháng năm trước đó và 44,24 triệu USD tháng 11/2017.
Tương tự xuất khẩu may mặc da cũng tăng 6,13% và 7,67% so với cùng tháng năm trước đó và tháng trước đó theo thứ tự lần lượt.
Kim ngạch xuất khẩu may mặc da trong tháng 12/2016 đạt 25,2 triệu USD và tháng 11/2017 đạt 24,8 triệu USD, lên 26,7 triệu USD tháng 12/2017.
Xuất khẩu găng tay da trong tháng 12/2017 giảm 6,1% và 2,63% so với cùng tháng năm trước đó và tháng 11/2017 theo thứ tự lần lượt.
Kim ngạch xuất khẩu găng tay da giảm xuống còn 17,7 triệu USD tháng 12/2017 so với 18,89 triệu USD tháng 12/2016 và 18,4 triệu USD tháng 11/2017.

Tags: , ,

Bình luận